Jika kamu ingin tahu kedudukanmu disisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di hatimu

PENGURUS NU

PENGURUS NU PUSAT PREODE 2010-2015

MUSTASYAR
Ø Prof Dr KH Tholchah Hasan
Ø KH Muchit Muzadi
Ø KH Maemun Zubair
Ø KH Ma'ruf Amin
Ø KH Idris Marzuki
Ø KH E Fakhrudin Masturo
Ø KH Chotib Umar
Ø KH Dimyati Rois
Ø Tuan Guru Turmudzi Badruddin
Ø Dr HM Jusuf Kalla
Ø KH Abdurrahim Mustafa
Ø Prof Dr KH Maghfur Usman
Ø Prof Dr Nasaruddin Umar, MA
Ø KH Sya’roni Ahmadi
Ø Prof Dr Ridhwan Lubis
Ø KH Muiz Kabri
Ø KH Mahfudl Ridwan
Ø Dr Ing H Fauzi Bowo
Ø KH A Syatibi

SYURIAH
Ø Rais Am     : Dr KH MA Sahal Mahfudh
Ø Wakil         : Dr KH A Musthofa Bisri           
Ø Rais           : Habib Luthfi bin Hasyim bin Yahya
Ø Rais           : KH AGH Sanusi Baco
Ø Rais           : Dr KH Hasyim Muzadi
Ø Rais           : KH Masduqi Mahfudh
Ø Rais           : KH Hamdan Kholid
Ø Rais           : KH Masdar Farid Mas’udi, MA
Ø Rais           : KH Mas Subadar
Ø Rais           : Prof Dr Machasin, MA
Ø Rais           : Prof Dr KH Ali Musthofa Yaqub
Ø Rais           : Prof Dr H Artani Hasbi
Ø Rais           : KH Ibnu Ubaidillah Syatori
Ø Rais           : KH Saifuddin Amtsir, MA
Ø Rais           : KH Adib Rofiuddin Izza
Ø Rais           : KH Ahmad Ishomuddin MAg

Ø Katib Am   : Dr KH Malik Madani
Ø Katib          : KH Drs Ichwan Syam
Ø Katib          : KH Musthofa Aqil
Ø Katib          : KH Kafabihi Mahrus Ali
Ø Katib          : KH Yahya Staquf Cholil
Ø Katib          : KH Shalahuddin al-Ayyubi, MSi
Ø Katib          : KH Afifuddin Muhajir
Ø Katib          : KH Mujib Qolyubi MHum

TANFIDZIYAH
Ø Ketua Umum : Dr KH Said Aqil Siradj, MA
Ø Wakil Ketua Umum : Drs H As'ad Said Ali
Ø Ketua : Drs H Slamet Effendi Yusuf, MSi
Ø Ketua : KH Hasyim Wahid Hasyim
Ø Ketua : KH Abbas Muin, MA
Ø Ketua : Drs H Muh. Salim al-Jufri
Ø Ketua : Prof Dr H Maksum Mahfudz
Ø Ketua : Prof Dr Maidir Harun
Ø Ketua : Drs H Saifullah Yusuf
Ø Ketua : Drs M Imam Azis
Ø Ketua : Drs H Hilmi Muhammadiyah, MSi
Ø Ketua : Drs H Abdurrahman, MPd
Ø Ketua : Drs H Arvin Hakim Thoha
Ø Ketua : Ir HM Iqbal Sullam
Ø Ketua : Prof Dr Kacung Marijan
Ø Ketua : H Dedi Wahidi SPd, MSi 

Anda pengunjung yang ke